PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH ONE" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

·       Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;

·       citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;

·       saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FRESH ONE” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

 

1. Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FRESH ONE” 

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa  SIA “FRESH ONE” vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu BalticGift Factory mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

 

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH ONE", reģ. Nr. 44103058743, juridiskā adrese: Dārza 8-40, Priekuļi Priekuļu novads, LV-4126.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras FRESH ONE” vārdā un atbilstoši FRESH ONE norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

 

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

3.1. FRESH ONE apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus FRESH ONE pakalpojumus klients vēlas izmantot.

3.2. FRESH ONE apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai BALTIC GIFT FACTORY e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. klienta personas datu apstrāde BALTIC GIFT FACTORY jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.3. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.4. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Klienta reģistrācijai BALTIC GIFT FACTORY e-veikalā BALTIC GIFT FACTORY atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.4. BALTIC GIFT FACTORY e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – BALTIC GIFT FACTORY var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5. BALTIC GIFT FACTORY publicitātes veicināšanai BALTIC GIFT FACTORY rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, citi pasākumi) BALTIC GIFT FACTORY var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. BALTIC GIFT FACTORY iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. BALTIC GIFT FACTORY iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta reģistrācijai BALTIC GIFT FACTORY e-veikalā un piekļuves BALTIC GIFT FACTORY e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma BALTIC GIFT FACTORY e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par BALTIC GIFT FACTORY e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.3. e-pasts – BALTIC GIFT FACTORY jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves BALTIC GIFT FACTORY e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami BALTIC GIFT FACTORY e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu BALTIC GIFT FACTORY e-veikalā;

4.2.4. fotoattēls – BALTIC GIFT FACTORY publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.3. BALTIC GIFT FACTORY informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus BALTIC GIFT FACTORY piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā BALTIC GIFT FACTORY iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem BALTIC GIFT FACTORY E-veikalā, ja klients tam ir piekritis.


5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. BALTIC GIFT FACTORY veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida BALTIC GIFT FACTORY ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt BALTIC GIFT FACTORY piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Ierodoties BALTIC GIFT FACTORY rīkotajā publicitātes pasākumā, kurā BALTIC GIFT FACTORY publicitātes veicināšanas nolūkos plānos veikt fotografēšanu, Klients pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, BALTIC GIFT FACTORY ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem. 

5.2. BALTIC GIFT FACTORY apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr BALTIC GIFT FACTORY ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. 

 

6. Personas datu saņēmēji

6.1. BALTIC GIFT FACTORY  apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, BALTIC GIFT FACTORY izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri BALTIC GIFT FACTORYvārdā un atbilstoši BALTIC GIFT FACTORY norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas BALTIC GIFT FACTORY vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza BALTIC GIFT FACTORY pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

 

7. BALTIC GIFT FACTORY sīkdatņu politika

 

7.1. BALTIC GIFT FACTORY mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. BALTIC GIFT FACTORY izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas BALTIC GIFT FACTORY mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām BALTIC GIFT FACTORY mājaslapā.

7.3. BALTIC GIFT FACTORYir izstrādājis atsevišķu sīkdatņu lietošanas politiku, kas pieejama šeit:

Links uz sīkdatņu politiku

 

8. Klienta tiesības saistībā ar BALTIC GIFT FACTORY veikto personas datu apstrādi

 

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt BALTIC GIFT FACTORY, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot BALTIC GIFT FACTORY izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), BALTIC GIFT FACTORY nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka BALTIC GIFT FACTORY ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt BALTIC GIFT FACTORY šādos veidos:

8.3.1. Nosūtot atsaukumu uz BALTIC GIFT FACTORY e-pastu [email protected] parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.  

8.3.2. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz BALTIC GIFT FACTORY juridisko adresi: Dārza 8-40, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126, norādot klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī kādā no BALTIC GIFT FACTORY e-veikaliem.

8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret BALTIC GIFT FACTORY veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt BALTIC GIFT FACTORY veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu BALTIC GIFT FACTORY kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.2. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt BALTIC GIFT FACTORY:

8.4.1. izsniegt BALTIC GIFT FACTORY rīcībā esošos personas datus par klientu;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;

8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir BALTIC GIFT FACTORY rīcībā.

8.5 Klientam ir tiesības iegūt no BALTIC GIFT FACTORY informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām BALTIC GIFT FACTORY ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Domstarpību gadījumā saistībā ar BALTIC GIFT FACTORY veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

  

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1. BALTIC GIFT FACTORY var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas BALTIC GIFT FACTORY mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.